THE PROGRAM DOCUMENT OF THE INTERREGIONAL ECONOMYECONOMY "ECO-LOGIC"

Stop Mining

THE PROGRAM DOCUMENT OF THE INTERREGIONAL ECONOMYECONOMY "ECO-LOGIC"

Repost
V. Moskovets
#Stopgo

Stop Mining

Strategy OMD "Ekologika"