HAPPY BIRTHDAY

HAPPY BIRTHDAY, VALERY!

Today celebrates his birthday [id410188800|Valery] Yakovenko.
We wish Valeriy Vasilyevich the best! Good health, family well-being!

#Stopgo

Stop Mining